top of page

SZENTSÉGEKRŐL

néhány fontos válasz

KERESZTSÉG

Hogyan keresztelkedhetek meg?

 

Felnőtt korban a keresztelésre 2 éves felkészülés, ún. katekumenátus után van lehetőség.

Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.
Jelentkezni a plébánián lehet hivatali időben.

 

Mit tegyek, ha gyermekemet szeretném megkereszteltetni?

 

Azon gyermekek részére van lehetőség a keresztség kiszolgáltatására, akik a plébániánk területén laknak. (A hozzánk tartozó utcák jegyzéke itt található...)

A keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább 1 hónappal kell a plébánián jelentkezni. A keresztelésre felkészítő személyes beszélgetésre időpontegyeztetés alapján kerül sor. Fontos, hogy erre a beszélgetésre lehetőleg a férj és a feleség és a keresztszülők együtt jöjjenek el!

A keresztelés feltétele, hogy:

a szülők (vagy gyámok) egyike személyesen kérje,

megalapozott remény legyen a katolikus vallásban való nevelésre.

A keresztelő időpontja:
Templomunkban a keresztelés időpontja rendszerint szombatonként 12:00 vagy 18:00 órakor, vasárnaponként szentmise keretében van. Örülnénk, ha a vasárnapot választanák gyermekük keresztelésének időpontjaként.

A keresztelőnek anyagi vonzata nincs, de szükséges, hogy a szülők egyházi hozzájárulása rendezett legyen.

 

Mi kell ahhoz, hogy keresztszülő lehessek?

 

A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Személyét maga a keresztelendő vagy annak szülei jelölik ki, szükség esetén a plébános. A keresztszülőknek a lakhely szerinti plébániájukról kell a keresztszülői tisztség vállalásához írásos engedélyt kérni.

A keresztszülő személye az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

tizenhatodik életévét betöltött személy,

katolikus vallású,

megbérmált és elsőáldozást már végzett,

éljen a hithez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet: élő hitgyakorlata legyen, ha párkapcsolatban él, az legyen szentségileg rendezett.

más vallású keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet.

A keresztség szentségéről és annak kiszolgáltatásáról

  

 

tudhat meg többet.

BÉRMÁLÁS

Milyen módon lehetnék bérmálkozó?

 

A bérmálás szentségének felvételére egyéves ciklusban készítjük fel a fiatalokat. A felkészítés legkorábbi időpontja a líceum tizenegyedik osztályától kezdődhet.

A szentség felvételének alapfeltétele:

a felkészítő alkalmakon való rendszeres részvétel,

a hitéletben való előrehaladásnak a személyes igyekezete.

 

A keresztény nagykorúság szentsége Egyházunk közösségébe való önálló felelősségteljes bekapcsolódást jelenti. Ezért rendkívül fontos a felkészítő alkalmakon kívül a plébániánk istentiszteleti, szeretetszolgálati és közösségi életével való találkozás is. Ezek megtapasztalásához közös programokat, számos kirándulást, egymással való találkozást, tábort szervezünk a jelentkezettek számára.

Ha a jelentkező személyes hite még nem érett meg a megerősítés szentségére, vagyis a bérmálkozásra, akkor javasoljuk, hogy a hitoktatás folytatása mellett később jelentkezzen a szentség felvételére. Ezen idő alatt ajánljuk számukra az ifjúsági hittanunkat, amelyen a középiskolás korosztályt érdeklő témákról beszélünk és számos vidám programot szervezünk egy jó hangulatú közösségben.

 

Ki vállalhat bérmaszülői tisztséget?

 

A bérmaszülő feladata, hogy a bérmálkozásra készülőt valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhető távolságban él.

 

A bérmaszülő személye az alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

16. évét betöltött katolikus keresztény,

a bérmálkozás szentségében már részesült,

rendszeresen részt vesz szentmisén,

ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött.

 

A választott személy alkalmasságáról a lakhelye szerinti plébánián kell igazolást kérni.

A bérmálás szentségéről és annak kiszolgáltatásáról

  

 

tudhat meg többet.

OLTÁRISZENTSÉG – ELSŐÁLDOZÁS

Mikor és hogyan lehet a gyermekem elsőáldozó?

 

Az első gyónás és szentáldozás felvételére a gyermekek esetében is egyéves felkészítés után van lehetőség. Ennek rendes ideje az általános iskola harmadik osztálya.

A szentségek felvételének alapfeltétele:

a hittanórákon való rendszeres részvétel,

a vasárnapi szentmiséken való részvétel.

 

Plébániánkon az iskolás hittanosok számára a vasárnapi 11:00 órai szentmisén való részvételt ajánljuk, mert ez kimondottan az ő korosztályuknak szól.

A szentmiséken való részvételt a hitoktatóktól beszerezhető misenaplóval kell igazolni.

 

Felnőttként hogyan lehetek elsőáldozó?

 

Felnőtt korban a elsőáldozásra 2 éves felkészülés, ún. katekumenátus után van lehetőség.

Ezen időszak alatt a beavató szentségek (keresztelés, elsőáldozás, bérmálás) felvételére készülő személyek kis csoportokban kapnak meghívást a keresztény katekézis életre váltására, a megtérés elmélyítésére.
Jelentkezni a plébánián lehet hivatali időben.

Az elsőáldozásról és annak kiszolgáltatásáról

  

 

tudhat meg többet.

HÁZASSÁG

Mit tegyünk, ha szeretnénk házasságot kötni?

 

Templomunkban esküvő a húsvét utáni első szombattól, az advent előtti utolsó szombatig lehetséges. Az esküvőre szombati nap van lehetőség.

Esküvőre az esküvő évének január hónap első munkanapjától lehet személyesen jelentkeznie a jegyespárnak. E jelentkezés alkalmával egy rövid elbeszélgetés, az adatok felvétele, és az esküvő tervezett időpontjának bejegyzése történik.

Az esketés egyik alapvető feltétele, hogy a jegyespár az esküvőig jegyeskurzuson vegyen részt.

Március 1. és április 12. között, kedd esténként 1900 órától azokat a jegyespárokat hívjuk és várjuk a plébániánkon szervezendő jegyeskurzusra, akik a 2022-es esztendőben házasságot szeretnének kötni.

 

Milyen dokumentumok, adatok szükségesek a esküvői jelentkezéshez?

 

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:

személyes adatok (név, születés hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon)

tanúk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

 

Továbbá két katolikus fél esetén:

a vőlegény és a mennyasszony három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket;

ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor valamelyik fél lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá).

 

Ha az egyik fél katolikus, a másik nem (nem katolikus keresztény, más vallású, felekezeten kívüli):

a katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt;

ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni;

a másik félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas);

ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolata szükséges;

ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata szükséges;

ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata szükséges.

A házasság szentségéről és annak kiszolgáltatásáról

  

 

tudhat meg többet.

BETEGEK KENETE

Kik kaphatják meg a betegek kenetét?

 

A betegek kenete a betegek szentsége. A kenet a beteg bátorítását is szolgálja. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti, megerősíti hitét és erőt ad, hogy betegségét erős lélekkel viselje, mi több, küzdjön is egészségéért, vagy pedig elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. E kenetet veszélybe került hívőnek lehet érvényesen kiszolgáltatni, nem csak kifejezetten a halálveszély esetén.

 

A betegek kenete szentségben részesülhetnek mindazok, akik:

betöltötték 60. életévüket;

súlyos vagy tartós betegségben szenvednek;

egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja.

 

A szentség felvétele előtt szentgyónás végzése szükséges!

 

Hogyan jelenthetem be beteg hozzátartozómat?

 

A szentség kiszolgáltatását a területileg illetékes plébánostól lehet kérni, de - amennyiben az nem elérhető - sürgős szükség esetén bármely környékbeli plébániáról.

A bejelentés személyesen a plébánián, vagy telefonon keresztül is intézhető.

 

Mit tegyek, ha szeretném a betegek kenetének szentségét felvenni?

 

A szentséghez járulni lehet:

a betegek miséje keretében, amely templomunkban évente, februárban, változó időpontban valósul meg (a szentmise pontos időpontjáról mindig az aktuális hirdetéseink adnak tájékoztatást);

háznál súlyos vagy tartós betegség esetén, előzetes egyeztetés után;

a sepsiszentgyörgyi kórházban súlyos műtétre készülve vagy sürgős szükség esetén.

 

Mindhárom esetben a plébánia telefonszámán lehet jelentkezni a szentség felvételére.

 

Tartósan beteg vagy idős híveinket kérésre minden hónap elsőpéntekén is felkeressük otthonukban.

A betegek kenetéről és annak kiszolgáltatásáról

  

 

tudhat meg többet.

bottom of page