top of page
Elegant minimalistic logo with lighthouse for seafood cafe.jpg

LELKISÉGEK

MIT ÉRTÜNK AZALATT, HOGY LELKISÉG?

A katolikus lelkiségi mozgalmak olyan közösségek, amelyek a Római Katolikus Egyház tanítását követve, a szerzetesrendek és a különféle társulatok, egyesületek mellett újabb alternatívát kínálnak a katolikus hit megélésének területén.

Mai meghatározás szerint egy lelkiség, mozgalom olyan közösség, ahol elsődlegesen világi hívek, bizonyos nem-plébániai strukturáltsággal, meghatározott lelki karizmát követve, az egyetemesség egyfajta távlatával élik meg kereszténységüket.​

 

Plébániánk területén az alábbi lelkiségek működnek:

Elegant minimalistic logo with lighthouse for seafood cafe.jpg

ÉLET A LÉLEKBEN IMACSOPORT

Az imacsoport célja segítségére lenni személyes imával, imatámogatással, lelki tanáccsal reményüket vesztett, lelkibeteg, családi problémákkal és depresszióval küzdő, félelemben, kedélybetegségben, magányban élő, valamint szenvedélybeteg testvéreinknek. Évente két alkalommal szerveznek 9 hetes szemináriumot a hitben való megerősödésre. Ezek kezdési időpontja hamvazószerda előtti hétfő és szeptember utolsó hétfője.

Plébániánkon minden héten, szerdán 19 órától tartanak imacsoport találkozót. Találkozóikra mindenkit szeretettel várnak, akik szükségét érzik, hogy szabad imával forduljanak Istenhez. Ezen alkalmak végén személyes problémákra külön igényelhető imaszolgálat. A heti találkozók programja a napi evangélium felolvasásából, értelmezéséből, egyéni imákból, tanúságtételekből, a jelenlévőkért történő közös imákból és közös éneklésből áll.

Az imacsoport weboldalát ide kattintva lehet elérni.

FERENCES VILÁGI REND

A Ferences Világi Rend, régi nevén Ferences harmadik rend, 1992. február 22-én lett megalapítva, az Erdélyi Szent István Ferences Rendtartomány miniszterprovinciálisa által. Égi védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. A hivatalos bejegyzést megelőzően, 1940-ben 12 harmadik rendi fogadalmas testvér Brassóból átmenekült városunkba. Az évek során, titokban újabb testvérek tettek fogadalmat Brassóban, Esztelneken és Csíksomlyón. 1990-ben közel 20 fogadalmas testvér volt.

A ferences élet célja: az evangéliumi tanácsok (engedelmesség, szegénység, tisztaság) megtartása.

Plébániánkon minden hónap harmadik szombatján kerül sor találkozóra.

Lelkivezető: Ferences Rendtartomány által kinevezett ferences atya, jelenleg P. Asztrik OFM.

A Ferences Világi Rend weboldalát ide kattintva lehet elérni.

FOKOLÁRÉ MOZGALOM

HÁLÓ KÖZÖSSÉG

A HÁLÓ katolikus ... nyelve magyar ... formája közösségi ... helye a Kárpát-medence .. útja Istenhez vezet.
A Hálóba kapcsolódva egy nagy közös utazás részesévé válsz. Az utak és utazók időnként összefutnak. E találkozásokból életre szóló barátságok, új közösségek, és néha útvonal módosítások születnek. A személyes és közösségi együttlétek adják a Háló lényegét.
A Háló fenntart, és megoldást kínál, amikor közösséget keresel. Erős szálakkal köt másokhoz, hogy ne válj szigetté, magányos vándorrá. Egy gyorsan változó világ kihívásaira keres új válaszokat, kapaszkodó pontokat. A Háló Jézus szavára ígéretes eszköz az egyház kezében.
Az ősegyház példája nyomán a szeretet kisközösségeiben segít megélni hitedet, megtalálni helyedet és boldogságodat. Egy határok nélküli Európában vigyázza katolikusságodat, magyarságodat, és elvezet testvéreidhez.

Plébániánkon havonta kerül sor találkozóra.

A Háló Közösség weboldalát ide kattintva lehet elérni.

HIT ÉS FÉNY

Egy fiatal francia pár Lourdesi zarándoklatra jelentkezett sérült gyermekével, de elutasították őket. Ekkor maguk indultak el, de ott még több fájdalom érte őket: a szállóban nem vehettek részt gyermekükkel a közös étkezésen nehogy zavarják a többi vendéget. A barlangnál imádság közben is összesúgtak mögöttük. Így aztán a zarándoklatról még sebzettebb szívvel tértek haza.

Ezt követően 1968-ban szülők és nevelők egy kis csoportja Jean Vanier és Marie-Hélene Mathieu indítására egy Lourdes-i zarándoklat szervezésébe kezdtek, értelmi fogyatékos gyermekek fiatalok és felnőttek számára, akik szüleikkel és barátaikkal készültek az útra.

Három évvel később, 1971-ben Húsvét ünnepére 12.000 zarándok érkezett 15 országból, hogy a Masabielle barlangnál találkozhassanak. 

Azok a közösségek, amelyek erre a zarándoklatra szerveződtek, folytatták a találkozókat és új közösségek is születtek belőlük. Így jött létre a Hit és Fény.

Ma az öt kontinens hetvenöt országában több mint 600 közösség létezik, és számuk növekszik. A mozgalom katolikus közegben született, de az évek során különböző felekezetű tagok bekapcsolódásával ökumenikus jelleget vett fel. Ezek az ökumenikus közösségek bizonyságot tesznek arról, hogy az értelmi fogyatékos ember az egység magjává válhat, nem csak a társadalomban és az Egyházban, hanem az egyházak között is.

„Az a fontos, hogy egymásra találjunk, meghallgassuk a fogyatékos embereket, hogy valóságos kapcsolatok szülessenek. Így ismerjük meg és szeretjük meg egymást. Senkit sem hagyunk magára, s arra törekszünk, hogy egymás terhét hordozzuk, és biztassuk egymást a haladásra" (Jean Vanier).

Plébániánkon minden hónap utolsó csütörtökén kerül sor találkozóra.

A Hit és Fény mozgalom weboldalát ide kattintva lehet elérni.

Tombolt a II. Világháború, amikor az erőszak és a gyűlölet közepette megszületett ez a mozgalom, mely Jézus végrendeletétől ihletetten, az egység és az egyetemes testvériség megvalósítását tekinti legfőbb céljának.

1943-ban Chiara Lubich és első társnői újra fElfedezték az evangéliumot, és elkezdték együtt megvalósítani. Személyes és közös életük nem sokára jelentősen megváltozott. Az első kis csoport nagyon hamar mozgalommá szélesedett. Így született egy kis „nép”, mely először Olaszországban, Európában, aztán világszerte elterjedt különböző népek, fajok, kultúrák között. A legkülönbözőbb foglalkozású, különböző társadalmi rétegekhez tartozó, különböző vallású vagy nem vallásos meggyőződésű emberek kötelezték itt el magukat, hogy egy szolidálisabb, egyesült világ magját alkossák.

Hazánkba a 70-es évek végén jutott el, és az akkori kommunista rendszer nem bírta megakadályozni terjedését.

Új lelkiségi irányzatról van itt szó, mely az evangéliumi szeretetet állítja középpontba, ebből született egy lelkiségi és társadalmi megújulási mozgalom. Az egység lelkisége néven emlegetik, mely kifejezetten közösségi lelkiség.

Tagjai élik az új evangelizációt azzal, hogy a havi Életige (az evangélium egy mondatához fűzött gondolatok) gyakorlatba ültetése által elsősorban önmagukat evangelizálják, de életvitelük, közösbe tett tapasztalataik hatással vannak a velük kapcsolatba kerülő emberekre is. Korosztály és hivatás szerinti kiscsoportos találkozókon mélyitik el a és élik a Mozgalomra kifejezetten jellemző közösségi lelkiséget, és ennek kisugárzásaként tágabb körű találkozókat is szerveznek: pl. Máriapolikat, nyilt napokat, illetve nemzetközi rendezvényeket, mint pl. Családfesztivál, Genfest, Volontarifest, Run4unity stb.

Az idők folyamán különböző konkrét kezdeményezések születtek. Kulturális területen az Abba iskola, mely egy megújult kultúra kidolgozásán fáradozik; gazdasági téren a Közösségi Gazdaság terve, melyben több, mint 700 cég kötelezte el magát (köztük 5 hazánkbeli cég is); megszületett a Politikai Mozgalom az Egységért, egy új pedagógia, ezen kívül tanúságtevő városkák, szociális létesítmények, kiadók és folyóiratok működnek.

A Szentszék 1962-ben hagyta jóvá, majd 2007-ben ezt megerősítette az azóta történt fejlődésére nézve is.

Plébániánkon minden hónap második péntekén kerül sor találkozóra.

A Fokoláré Mozgalom weboldalát ide kattintva lehet elérni.

bottom of page