Évközi 5. vasárnap C év

Meghívásunk

1.Mikor egyszer Genezáret tavának partján állt, odasereglett hozzá a nép, hogy Isten igéjét hallgassa. 2. Látta, hogy a tó szélén két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és hálóikat mosogatták. 3. Beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, és kérte, hogy lökje el kissé a parttól. Aztán leült és a bárkából tanította a sokaságot. 4. Mikor befejezte tanítását, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre és vessétek ki fogásra a hálót”. 5. „Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót”. 6. Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. 7. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek segítségükre. Azok oda is jöttek, s úgy megtöltötték mindkét bárkát, hogy majdnem elmerültek. 8. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábához vetette magát és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” 9. A sikerült halfogás miatt ugyanis félelem szállta meg őt és a többi vele lévőt, 10. köztük Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait is, akik Simon társai voltak. De Jézus bátorította Simont: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel”. 11. Azok szárazra vonták a bárkákat és elhagyva mindenüket, nyomába szegődtek.(Lk 5, 1-11)

Jézus a tömeg lelkes fogadtatásának középpontjában áll (1. v.). A legfontosabb üzenet, amelyet a szerző tudatni akar, az, hogy folyamatosság van Jézus és a jelenlegi igehirdetők között.1 A bárka az evangéliumban gyakorta az egyházat jelképezi. Krisztus innen szólítja meg az embereket. A hálók mosása mutatja, hogy a halászok nem szándékoztak más tevékenységet folytatni, azaz nem voltak felkészülve a rájuk váró tapasztalatra. De jelenti azt a belenyugvást is: ma semmit nem fogtak… Erejük, lehetőségeik végére jutottak.

Jézus szavaiban és cselekedeteiben hatalmas prófétának mutatkozik (4,36; 24,19). Erről hamarosan ők is megbizonyosodnak. Csak ilyen megnyilvánulás után hívhatja őket meggyőző módon. Hatalma azonban nem külső megjelenésében, hanem éppen abban a békében tapasztalható, amely egész lényéből áradt: a megfáradt, kudarcra ítélt halászlegényeket képes újra útra indítani! Vele nem lezárulnak, hanem elkezdődnek az események.

Jézus Péter bárkájába száll: ahhoz, hogy megértsék kicsoda ő, nem elégedett meg csodatétellel. Kimegy a nyílt vízre tanítványaival. Kiszolgáltatja magát nekik. Találkozni akar velük, ezért osztozik bizonytalanságuk érzésében. Nem igazságokat, új tanrendszereket töm a halászlegények fejébe.

A kereszténység Valaki: Jézus Krisztus. Következésképpen a kereszténység azzal a Krisztussal való kapcsolat, aki maga az igazság. Az igazság teljes fogalmát újra kell tehát gondolnunk, mert arra mindig tanrendszerként vagy ideológiaként tekintünk. Az ideológiák viszont ütközhetnek, a szavak ellentmondhatnak egymásnak. Így nem közelíthetjük meg a keresztény igazságot; a perspektíváinkat kell tehát megfordítanunk: a párbeszédet csak a valóságra alapozhatjuk, ami viszont nem külön része az igazságnak, hanem kapu az igazság szívéhez, a szeretet misztériumához, Krisztus és a Szentlélek misztériumához, a Szentháromság titkához – írja Olivier Clément atya. Majd így folytatja:

A keresztények számára ténylegesen el kell mondani, hogy a hit legmélyebb valóságát akkor élik meg, ha készek a közösségre. A keresztény hit legjava és magva ugyanis nem egy tantétel, hanem ez a találkozás, ez a szeretet, ez a közösség. Innentől kezdve mindaz, ami központinak tűnt, periferikussá válik, ami pedig korábban a perifériára szorult, az gyakran a központba kerül.2

Jézus megnyugtató szavaival, amelyekkel övéi felé fordul, megerősíti azt a helyes benyomásukat, hogy aki velük hajózik, minden bizalmat megérdemel. Simon Jézus lábához vetette magát és a „mester” felé irányuló „uram” megszólítás az egész kis csapat hitvallása . A ne féljetek jézusi bátorítás ugyanaz, mint amellyel az angyal fordult Zakariáshoz (1,13), Máriához (1,30) és a pásztorokhoz (2,10). Péter saját és társai nevében is megvallja, hogy Jézus az Úr, az egyetlen szabadító. Ennek a Szabadítónak vallja önmagát „bűnösnek”. Isten előtt, a szent és a magasságbeli előtt az ember mindig korlátozott, tökéletlen lény. A halászok végrehajtott tevékenységének hatékonysága nem az ő ügyeskedésüknek köszönhető, hanem a Jézus által kiadott parancsnak. Minden érdemük abban áll, hogy hittek szavának. Simon már új nevet vehet fel, amely eljövendő küldetésére utal.

Ezentúl emberhalász leszel!. Az „ezentúl” kifejezés ünnepélyessége értésre adja, hogy az apostoli szolgálat sürgető. Azonnal munkához kell látni. Mindannyian hátrahagyják hálóikat és Jézus nyomába szegődnek. Egyszerű halászokból Krisztus munkatársaivá váltak.

Az apostoli misszió nem más, mint Krisztus küldetésének folytatása (10. v.). Krisztus követségében járunk, s maga Isten buzdít általunk – jelenti ki az Apostol, Pál (2Kor 5,20)..

***

Nem véletlen, hogy Jézus éppen Péter bárkájából akart tanítani! Jelképes, mintegy előrejelzés ez: a te hajódat veszem igénybe ezentúl, de ez a bárka te magad leszel, ami most üres, mint te magad: egész éjjel fáradoztál, mégsem fogtál semmit. Péter hallgatja Jézust, s talán az éjjeli kudarc jár az eszében. Jézus nem csak beszél, hanem hallja ezeket az embereket, hallja Péter kimondatlan fájdalmát, csalódását. Az evangélium gyönyörű jelenete ez. Jézus sosem „beszél el” mellettünk: amikor hozzánk beszél, akkor is hallgat minket.

Amikor olvassuk Evangéliumát, vagy hallgatjuk Isten Igéjét, akkor Isten is hallgat minket. Ő hallja legbensőnkből visszaverődő érzéseinket, megfogalmazhatatlan kínlódásainkat, kételyeinket. Isten bennünket hall, nem csupán azt, amit mondunk neki. Ebben a kifejezésben: „a te szavadra mégis kivetem a hálót”, benne van Péter egész valója (vö. történjen velem a Te igéd szerint –mondta Mária). Kiteszi legmélyebb énjét, fenntartásait, kételyeit, jövőért való aggodalmát Jézus elé. Ott születik az a barátság köztük, amit sem a tagadás, sem az értetlenség vagy üldöztetés nem tudott elpusztítani.

A „menj el tőlem, bűnös ember vagyok” péteri vallomás már erről a barátságról szól: tudja, hogy Jézus egészen elfogadta őt, de ez olyan hatalmas számára, hogy megretten. Ez nem lehet igaz! Erre a válasz: Jézus átadja neki azt, ami az Ő küldetése: a maga küldetését osztja meg vele.

Képtelen korlátaimban, alkalmatlanságomban ez az evangéliumi szöveg ad erőt, azt mondom, hogy a te szavadra mégis...

Érdemes elindulni, újra elindulni. Az Ő szaváért!1 A szentírási szöveg magyarázata O. d Spinetoli: Lukács evangéliuma alapján késült.

2 : Clément, Olivier: Taizé - Értelmet találni életünknek, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010, 50-51. o.

(2013)