SZENT CSALÁD ÜNNEPE

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek!” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Judeában Arkelausz uralkodik apja, Heródes után, félt odamenni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják hívni”. Mt 2,12-15.19-23

Karácsonykor a Megtestesülés titkában mélyülünk el: Isten, aki emberré lett. Ehhez a család szerető közösségét választotta: gyermekként jön, aki növekszik bölcsességben, felnőttként pedig megtanulja a kenyérkeresethez, a család fenntartásához szükséges munkát.

Mária és József – két egyszerű ember – élteti és őrzi életét. Hogy mit jelent ez az élet? A 127. zsoltár szavai megrajzolják Jézusnak, Családjának a főbb vonásait: Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. 2Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni. 3Feleséged házad bensejében hasonlít a termő szőlőtőhöz, s mint a hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. 4Lám, ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat.

Mint Szent József, meghallva Isten hangját, ki kell kászálódnunk álmunkból, fölkelni és cselekedni. A családban fölkelni és cselekedni! A hit nem von el a világtól, hanem mélyebben belehelyez bennünket. S ez nagyon fontos! (Ferenc pápa)

Milyen az a család, amelyet Isten elgondolt?

A gyermekek: jelek, az élt jelei, de egy család diagnózisát is jelentik, hogy megértsük annak a családnak, társadalomnak és az egész világnak az állapotát.[1]

Nézzük a szereplőket!

Máriáról azt mondja az evangélista: megőrzött szívében mindent, amit Fia mondott. Ő megmarad az Úr szolgálója. József, az igaz ember, aki fenntartások nélkül teszi magáévá Isten akaratát. A Gyermek, Jézus: ő áll a középpontban, mégis teljes engedelmességben a szülők iránt. Nincs semmiféle egzaltált körülrajongás. Mindenki az, aki.

Nem hiányoznak a sötét pillanatok ebből a családból sem: nem a saját otthonukban vannak, aztán még ezt is el kell hagyniuk, menekültekké lesznek: otthontalanok és hontalanok. Mindezt átszövi a szilárd elfogadás Isten iránt.

Isten-kapcsolatuk jelzi, hogy imádságos közösség: kölcsönös szeretetük így szabad Isten iránt is. Isten-kapcsolatuk az imádságban adja azt a békét, hogy álmukban is értik az Ő gondoskodó szavát. Az imádság nem arra való, hogy használjuk, hanem hogy éljük. Isten megtapasztalása az egyedüli indok, hogy imádkozzunk, nincs más.[2]

Nem adják fel a küzdelmet, amikor menekülniük kell, hogy megmentsék a Gyermeket. Nem Őt áldozzák fel a maguk kényelméért, biztonságáért. Készek újra kezdeni, egészen másként, ahogyan elgondolták: egyedül Isten terve számít – még ha nem is értenek mindent – amint a három napos, aggodalommal teli keresés után bevallják.

Istent keresni azt jelenti: kész vagyok Őrá találni úgy, ahogyan Ő valóban létezik: messze felülmúlva elképzelésem, elvárásom. A gonosz megpróbál minket kiábrándítani az Egészen Másból. Ahogyan Szent Ignác mondja: a gonosz nem kímél senkit és nem tesz kivételt senkivel – bármilyen rangja, hivatása legyen s az embernek – mert mindenkit próbára tesz. Sőt különös erővel tör azokra, akik az isteni dolgokban vannak elkötelezve. Ezekben támadja meg az Isten-képiséget, s éppen ezért vannak rászorulva arra, hogy az Isten igaz arca tisztuljon bennük.[3]

A családban, Isten imádásában fedezzük fel, hogy a kölcsönös szeretet a világon a legszebb kaland, mert Ő, az örök Szeretet nem csupán velünk játszik, hanem – szinte észrevétlenül – minket is szeretetté tesz. Hasonlók leszünk Hozzá, ahogyan a kezdet kezdetén elgondolta![1] Papa Francesco -(Santa Messa nella Piazza della Mangiatoia a Bethlehem, 25/05/2014)

[2] Thomas H. Green

[3] Carlo Maria Martini

(2016)