Isten hozta !


 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!


Krisztusban szeretett testvérek!Az élet kenyerét, Krisztust ünnepeljük, különleges módon a következő egyházi évben, a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra készülve, habár az Oltáriszentségben valóságosan jelenlévő Krisztus egész keresztény életünknek és liturgikus cselekvésünknek csúcsa és forrása. Az egyház egységét, nem a dogmák adják, azok alapot adnak hozzá, az egyház egységét Krisztus adja, akiből, és akiben élünk. Az egész világon az egy kenyérből táplálkozók mutatják és általuk él az egyház egysége.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – kéri Jézus az ő tanítványaitól az utolsó vacsorán. A jézusi emlékezést ünnepelni, nem gondolatot jelent, hanem aktív cselekvést. A kenyérben és borban Krisztust, az Ő halálát és feltámadását ünnepelni nagy ajándéka keresztény létünknek. Az ünnep nem a külsőnk szebbé tételében nyilvánul meg csupán, hogy levetem a hétköznapi ruhámat és a szebbet, a tetszetősebbet öltöm magamra, hanem személyiségünk legmélyét érinti. Ott bent szépbe, ünnepbe öltözni a találkozásért, és ezt élni kifele. A hét első napjának közössége találkozást élt meg az Oltáriszentségben a valóságosan köztünk lévő Krisztussal. Ez a találkozás hatotta át az előzőket és határozta meg a következőket. Így és ez által épült és növekedett az apostoli egyház.

Állhatatosak voltak az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban” vallja az első közösségről az Apostolok Cselekedete (2,42). Ez az állhatatosság tette képessé őket, hogy vértanúságukkal vallják meg Krisztust. Szenvedéseikben az erőt Krisztustól az élet kenyerétől kapták. Belőle táplálkozva vállalták a halált is, és tanultak kenyérré válni, odaadottá lenni a világ üdvösségéért.

Ez az állhatatosság kellene, hogy jellemezzen minden keresztényt és ekkor válna bennünk Krisztus élővé és éltetővé. Olyan sok minden és mindenki motiválja és befolyásolja éltünket, döntéseinket. Sokan akarnak megszerezni bennünket, hogy kihasználjanak, vagy belőlünk éljenek. Krisztus nem így akar minket. Ő nem belőlünk, hanem azt akarja, hogy mi éljünk belőle.

Különös módon hívjuk testvéreinket a rendszeres találkozásra Krisztussal és egyházával. Tegyük félre életünkből mindazt, ami elszakít vagy távol tart Krisztustól és köteleződjünk el újra a rendszeres szentmisén való részvétel iránt. Adja Isten, hogy közösségünk az Eucharisztiában valóságosan jelenlévő Jézus Krisztusból élő és vele táplálkozó közösség legyen.

Dávid György plébános


Ima az egyházközségért

 

Krisztus Király, egyházközségünk Ura irgalmazz nekünk.

Küldd áldásodat, hogy egyházközségünk és családjaink, nemzedékről nemzedékre szeretetben, hűségben, egységben és békében éljenek.

Küldd áldásodat, hogy kicsinyeink, a gyermekek, akiket annyira szerettél, megáldottál és példaként állítottad őket Atyád országának elérésében, az Isten félelmében, szeretetében, örömben éljenek és készek legyenek a Te szavadat, hívásodat meghallani és szüleik valamint közösségünk örömére növekedni kedvességben és bölcsességben.

Küldd áldásodat és tanítsd fiataljainkat, hogy hol keressék örömeiket és boldogságukat. Vezesd őket a szentségek vétele által az erényes élet útján, hogy megszentelődve és megerősödve ne térjenek le a jó útról. Lelked által segítsd, hogy Téged tartsanak útjuknak - aki az Atyához vezeted őket, igazságuknak - aki szabaddá teszed értelmüket és életüket - aki igazi örömre gyújtod szívüket.

Küldd áldásodat a szülőkre. Segítsd őket, hogy hűségük, szeretetük és munkájuk által növekedjék és boldoguljon családjaink élete. Add, hogy a férfiak, az édesapák szavuk és példájuk által a hit tanúi legyenek gyermekeik számára. A nők, az édesanyák örömmel vállalják és neveljék a gyermeket, tanítsák imádkozni és ismertessék meg velük a Te igazságaidat és parancsaidat.

Küldd áldásodat a nagyszülőkre, hogy örömüket leljék gyermekeik és unokáik életében, munkájában, sikerében és az imádságban kitartva támogassák őket a világban való tanúságtételükben.

Küldd áldásodat az idősekre és betegekre, hogy a te szenvedésedből, keresztedből és feltámadásodból erőt és vigasztalást merítve, ajánlják szenvedésüket és imáikat plébániánk híveinek megszentelődéséért.

Küldd áldásodat vezetőinkre, elöljáróinkra, pedagógusainkra, gyógyítóinkra, lelkipásztorainkra, hogy Jézus példájából tanulva, mint jó pásztorok vezessenek, tanítsanak és gyógyítsák testi-lelki sebeinket.

Légy irgalmas Ura és bírája azoknak, akik a Te országod örömében reménykedve költöztek el közösségünkből és add nekik, hogy minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására.

Urunk Jézus Krisztus! Valljuk, hogy te vagy a világ, egyházközségünk és családjaink Királya. Hallgasd meg imánkat, melyet égi édesanyánkkal a Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával terjesztünk eléd, és segíts, hogy közösségünkben mielőbb megvalósuljon Atyádnak országa, ahol Te vagy az Úr és Király a mi szíveink fölött. Ámen.

  


(Latogatoink szama 2009.09.08 18:00 ora ota: 882)